(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-52342772-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');

PROGRAMOVÉ BODY PRO KRAJSKÉ VOLBY 2020 (zeleně priority)

1 Kvalitní životní prostředí a zemědělství

 • Nesouhlasíme s vybudováním hlubinného úložiště jaderného odpadu na Vysočině, na základě současných zkušeností s postupem SURAO.

 • Podporujeme ochranu typického krajinného rázu Vysočiny a jejích přírodních krás a hodnot, ochranu volné krajiny před živelnou zástavbou, zachování průchodnosti krajiny, ochranou vodních zdrojů, alejí a půdy.

 • Podporujeme zemědělské hospodaření šetrné k půdě, zvířatům i lidem, produkci s vyšší přidanou hodnotou, kvalitní potraviny a lokální produkci (např. značení Vysočina – regionální produkt, soutěž Regionální potravina Kraje Vysočina apod.)

 • Vrátíme přirozenost vodním tokům ve volné krajině a napravíme předchozí pochybení. Jedná se především o odstranění nevhodně kanalizovaných úseků a zbytečně napřímených toků, které zhoršily průběhy povodňových situací. Jako zásadní prevenci povodním vidíme budování rozlivových bezpečnostních pásem namísto zástavby v blízkosti potenciálně nebezpečných vodních toků.

 • Podporujeme programy rozvoje nízkoenergetické výstavby, úspor energie a rozvoje obnovitelných zdrojů energie pro obce a domácnosti. Cílem je zlepšení kvality ovzduší, snížení „krajského příspěvku“ ke klimatickým změnám a také vyšší energetická bezpečnost (menší závislost na vnějších zdrojích fosilních paliv).

 • Podporujeme iniciativu kraje, která by umožnila prakticky využívat komunální upravené biologicky rozložitelné odpady jako kvalitní hnojivo v zemědělství, či v zemědělských bioplynových stanicích.

 • Podporujeme opětovné využití opuštěných areálů (brownfields).

2. Rozvoje kraje

 • U všech rozvojových projektů klademe důraz na respektování lidského měřítka a ekologických, sociálních, kulturních, historických a tradičních hodnot namísto čistě ekonomického a technokratického pohledu.

 • Podpoříme modernizaci venkovské infrastruktury.

 • Podporujeme drobné podnikání, úsporné a ekologicky šetrné technologie a iniciativu kraje k odstraňování byrokratických překážek v podnikání.

3. Vzdělávání

 • Chceme zachovat obory, které mají v kraji tradici a uplatnění a budeme usilovat o zkvalitnění učňovského školství.

 • Podporujeme rozmanitost škol a výchovně vzdělávacích programů a prosazujeme právo rodičů na možnost volby vhodného způsobu vzdělávání pro své děti, včetně možnosti domácí formy vzdělávání. Usilujeme o zavádění nových výukových metod směřujících k výchově k samostatnosti a tvořivosti, včetně programů reformní a alternativní pedagogiky. Podpoříme školy při zajišťování asistentů do běžných škol pro děti s postižením.

 • Zasadíme se o zachování základních škol v malých obcích. Podpoříme fungování venkovských škol jako kulturních a společenských středisek obcí (tzv. komunitní školy) s využitím evropských prostředků pro tyto účely.

4. Transparentnost

 • Vyčleníme část rozpočtu kraje pro participativní rozpočet, ve kterém si občané sami zvolí, které projekty a aktivity podpoří.

 • Chceme průhledné a spravedlivé rozdělování prostředků z krajského rozpočtu. K tomu pomůže přehledný rozklikávací rozpočet kraje, kde si občané budou moci přehledně zjistit, jak kraj hospodaří s veřejnými prostředky.

 • U zásadních otázek budeme chtít uspořádat krajské referendum.

5. Funkční doprava

 • Podporujeme projekty zvyšující bezpečnost provozu na komunikacích včetně dopravní výchovy.

 • Podporujeme rozvoj sítě tras a stezek pro cyklisty ale i pěší.

 • Podporujeme vybudování krajského integrovaného dopravního systému.

 • Budeme prosazovat zachování osobní dopravy na všech současných železničních tratích.

 • Budeme usilovat o výstavbu veřejných překladišť (logistických center) pro převedení těžké nákladní dopravy na železnici, s přednostním využíváním víceúčelových a normalizovaných kontejnerů vhodných pro kolejovou i silniční přepravu.

 • Podporujeme výstavbu VRT která zrychlí dopravu do hlavního města a Brna.

6. Zdravotnictví

 • Prvořadým úkolem je zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče všem obyvatelům kraje. Zachováme stávající síť krajských nemocnic a stávající dostupnost zdravotní péče, včetně pohotovostních zubních ordinací.

 • Klademe velký důraz na prevenci a aktivity propagující zdravý životní styl. Například chceme motivovat školy, rodiče a zubní lékaře k organizaci pravidelných zubních a zdravotních prohlídek v základních, středních i vysokých školách.

 • Podpoříme rozvoj zařízení komplexní paliativní péče, včetně ambulantních tak, aby byla reálně dostupná pro všechny pacienty v příslušném stavu.

8. Sociální péče

 • Chceme všestranně rozvíjet sociální služby v kraji a stabilizovat jejich financování.

 • V sociálních a zdravotních službách upřednostníme domácí péči (např. osobní asistence, pečovatelské služby a terénní služby obecně, komunitní služby) před péčí ústavní.

 • Podporujeme prevenci zadlužování a závislostí (gamblerství a drogová závislost)

8. Sport, kultura, cestovní ruch a volný čas

 • Podpoříme projekty kulturního, společenského a rekreačně sportovního vyžití pro všechny věkové a zájmové skupiny obyvatel, zejména ale pro děti, mládež a seniory nebo aktivity oživující veřejný prostor.

 • Preferujeme podporu aktivit občanů, spolků a oddílů před podporou profesionálů.

 • Zaměříme kulturní dotační politiku na tzv. živé umění. Obce našeho regionu by neměly být skanzeny, ale živá sídla s funkčními kinematografy, divadly, knihovnami, ale i výstavami a jarmarky. Považujeme za důležité udržet v regionu tvůrčí lidový potenciál a zároveň propojovat městskou a venkovskou kulturní scénu.

Facebook